FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Årets föreningsstämma uppskjuten !

Årets föreningsstämma, som skulle hållas i Johanneskyrkans lokaler,
söndagen 29 mars kl 17.00, är nu uppskjuten.

Med tanke på gällande situation och med omtanke om de av våra medlemmar som är i riskgrupperna, har föreningens styrelse idag beslutat att skjuta upp föreningsstämman till ett nytt mycket preliminärt datum: 7 juni kl 18.00.

Slutligt datum och plats fastställs senare. Mer information kommer.

Styrelsen Annestorpsvägens Samfällighetsförening.


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020
för Annestorpsvägens samfällighetsförening

Tid: Söndagen 29 mars kl. 17.00 – 19.00

Plats: Johanneskyrkans församlingslokal
OBS ! Detta om situationen tillåter det. Sjuka eller personer i riskzonen får rösta via fullmakt.

Dagordning:

 1. Föreningsstämman öppnas.
 2. Val av stämmans ordförande.
 3. Val av stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Stämmans behöriga utlysande.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Upprättande av röstlängd.
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 12. Ersättning till styrelse och revisorer.
 13. Genomgång ny budget, debiteringslängd och dess godkännande.
 14. Val av ordförande på 2 år.
 15. Val av kassör på 2 år
 16. Val av ledamot 2 på 2 år
 17. Val av suppleant på 2 år.
 18. Val av revisorer på 1 år.
 19. Val av valberedning, tre stycken, varav en sammankallande – samtliga på ett år.
 20. Övriga frågor.
 21. Mötets avslutande.

OBS: Byte av kontaktman meddelas till sekreteraren innan årsmötet!

Komplettering av dokument sker löpande på hemsidan.