Våra hus

Beskrivning husen i Annestorpsvägens Samfällighetsförening

Allmänna uppgifter
Byggnadsår: 1965 – friköpta runt 1972
Beteckning Annestorp 22:1 – 22:92

Ytor

Bostad 122 kvm
Förråd/verkstad 10 kvm
Tomtyta Normalt 186 kvm (6,15 x 30,25 m) – ytterfastigheterna har större tomt
Garage cirka 15 kvm i gemensam garagelänga

Föreningar
Obligatoriskt medlemskap i Annestorpsvägens Samfällighetsförening med 92 st medlemmar.
Anmälan av ändrade ägarförhållanden sker till föreningens kassör av säljare eller köpare.
E-postadressen är : kassor@annestorp.org

Obligatoriskt medlemskap i Lindomes Vägförening.
Anmälan görs på deras hemsida: http://www.lindome-vf.se – under ”Ägarbyte”.
Vägföreningen ansvarar för drift och underhåll av gator och vissa gångvägar i området. Verksamheten finansieras med årsavgift.

Indirekt medlem i Annestorpsdalens Ekonomiska Förening.
Denna förening äger all gemensam mark inom föreningarna
Annestorpvägens samfällighetsförening, Bostadsrättsförening Solbo N4,
Persgärde samfällighetsförening och Atrium samfällighetsförening.
Vår förening 
har representanter som för våra medlemmars talan i Annestorpsdalens Ekonomiska Förening.


Vår förening – Annestorpsvägens samfällighetsförening har enligt anläggningsbeslut som finns under http://www.annestorp.org/for-medlemmar/arkiv/.
Enligt det beslutet så ansvarar föreningen för lekplatser, gräsmattor, planteringar och gångvägar utanför privat tomtmark.

Skötsel sker delvis med egen insats från föreningsmedlemmarna (städdagar höst och vår, gräsklippning och dylikt). Större arbeten utföres av entreprenör.

Föreningen ansvarar även för byggnadernas yttertak av panel och papp med ventilationshuvar, hängrännor, stuprör och markledningar för dessa.

Samtliga ledningar och rör i mark samt i krypgrunder under husen ingår i föreningens ägande upp till bottenbärlagets överkant.
Notera att det är fastighetsägaren som skall se till att hålla rent och rensa avloppsrören som ansluter till den stora gemensamma stammen om det blir stop.
Ett tips är att med högtryck spola rören i huset och under bottenplattan vartannat år så att det inte blir stopp när man minst vill det.

Krypgrundema under husen; deras värmeisolering m m, samt de gemensamma garagelängorna med undantag av garageportar är även ett föreningsansvar.
Slutligen kan nämnas utvändig belysning i området samt kabel-tv-anläggning och fibernät som ingående i föreningens åtaganden.

Verksamheten finansieras med kvartalsavgifter.

Försäkringar: Gemensamhetsanläggningen är av Annestorpsvägens Samfällighetsförening försäkrad i Länsförsäkringar.
Byggnaderna ar gemensamt försäkrade mot skadedjur genom avtal med Anticimex.
Villa-Hem försäkring tecknas av fastighetsägaren.

Beställning av hämtning och hantering av hushållsavfall görs här:

Åvc-kort till Lindomes återvinningsstation finns att beställa här:
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/kallsortering-och-atervinning/atervinningscentraler/avc-kort.html


Annestorpsvägen – teknisk uppbyggnad

Huset är uppbyggt på krypgrund av betong med höjd cirka 80 cm. Krypgrunden ingår i samfällighetsföreningens ansvarsområde upp till ovansida betongbärlag ovan krypgrund.

Husskiljande väggar samt bärlag mot krypgrund och mellan våningsplanen av betong.
Översta bärlaget mot vinden av isolerad träkonstruktion.

Yttertak av papptäckning på träpanel. Papptäckning samt takhuvar ingår i samfällighetsföreningens ansvarsområde.

Ytterväggar av isolerad träregelstomme med utvändigt liggande träpanel och invändigt gipsskivor. Samtliga innerväggar är icke bärande och utgörs av gipsskivor på träregelstomme. Här finns alltså stora ändringsmöjligheter.

Förrådet är grundlagd på betongplatta och är uppbyggd av träregelstomme, vilken är värmeisolerad.

Husen utgör inklusive vinden oftast tillsammans med en grannfastighet en helt egen brandcell.
Vissa hus är helt egna brandceller.

Uppvärmning sker med vattenburen värme producerad i egen elpanna eller fjärrvärme.

Ventilationen baserar sig på självdragsprincip. Undantaget är länga 8 som efterombyggnad har mekanisk frånluftsventilation.
Det är viktigt vid ombyggnad och byte av panel att man ser till att bibehålla luftcirkulationen på vinden. Det görs med hål och ventilationsgaller (med insektsnät !). Görs inte det och det uppstår konsekvenser (typ kondens, mögel eller vattenskada) kommer alla kostnader att hamna på fastighetsägaren.
Föreningen ansvarar skador på vinden uppkomna av utifrån kommande vatten.
Skador på allt under takkonstruktionen som uppkommer på grund av att fastighetsägaren inte utfört regelbundna undersökningar (egenkontroll / förebyggande underhåll)  ansvarar fastighetsägaren för.