Garage och parkeringsplatser

Garage
Till varje fastighet hör en garageplats.
Elförbrukningen i garagelängorna kommer på kvartalsräkningen.
Den delas lika i den länga som garagen tillhör.
Elen får användas för belysning, portöppnare och tillfälligt bruk.
Kylskåp eller annan fast elektrisk utrustning får inte anslutas i garagen.
Kupévärmare och motorvärmare får enligt beslut inte användas!
Inte heller får man ladda sin el eller hybridbil i garagen.
Mätare finns på gaveln på respektive garagelänga.
Gasolflaskor och brandfarliga vätskor får ej förvaras i garagen.
Vi rekommenderar inte förvaring av t.ex. möbler eller lådor i garagen p.g.a. brandrisken.
Garagen får heller inte användas för ”yrkesmässig” reparation e dyl.
Endast reparationer ”till hus/hobbybehov” är tillåtna.
Garageportarna är varje enskilt hus egendom – se till att underhålla porten så att den fungerar på bästa sätt.
Glöm inte att försäkra både innehållet i garaget samt porten!

Mellanväggar:
Mellanväggen bör vara byggd enligt  brandklass EI30.
Materialet skall helst vara enligt brandklass A1/A2.
Är vägg/materialet inte det, kan ett försäkringsbolag neka ersättning vid brand.

Välj stålreglar + oorganisk skiva med brandklass A1/A2.
Se till att all håltagning via garagetaket tätas med utefog + gummipackning.
Dvs – använd rostfri skruv från utsidan för takregeln !
Använd brandklassad isolering.
Använd fuktspärr på reglarna !

 

Parkeringsplatser
Parkeringsplatserna i området är gemensamma och inte numrerade.
De tillhör föreningen och alltså inte något enligt hus eller länga! (se nedan)
Parkering får inte ske utanför markerade rutor eller på våra vägar i området.
Detta gäller speciellt infarterna för räddningstjänsten!
Med hänsyn till dina grannar och för våra gäster är det rekommenderat att inte ha fler än 2 fordon parkerade på vårt område – ett i garaget och ett på parkeringsplatsen.
Har ni fler än två fordon, eller inte plats i garaget – använd möjligheten att parkera på andra sidan Annestorpsvägen eller på parkeringsplatserna vid Johanneskyrkan.
Det är inte tillåtet att ha sin husvagn eller husbil parkerad fler en ett par dagar på föreningens parkeringsplatser.
Använd inte föreningens platser för parkering av företagsbilar (speciellt stora sådana).
Försök att parkera bil och andra fordon så att dessa inte sticker ut på gräsmattan – det blir mycket enklare att klippa gräset då.

Biltvätt
Biltvätt är enligt svensk lag inte tillåten på vårt område.
Se denna sida från Mölndals kommun.
Vattnet från vårt dagvattenavlopp rinner ofiltrerat ut i vår å!

Uppställningsplatser för avfallsbehållare
Det är upp till varje länga att underhålla sin uppställningsplats för avfallsbehållarna.
Det innebär bland annat att ni måste se till att platsen är tillgänglig för avfallsbilen samt dess personal.
Se till att den är skottad och att inga bilar hindrar åtkomst.
Personalen som hämtar avfallet kan vägra att utföra sitt arbete om det t.ex. är fullt med snö på platsen.

Övrigt
Cykel-, skateboard-, rullskridskoåkning eller dylikt på parkeringsplatser och gångvägar måste ske med största försiktighet. Många lekande och oskyddade barn finns inom området och de känner (och bör också så få göra) att det är ett tryggt område utan farlig trafik.
Fordonstrafik på gångvägar skall endast vara nyttotrafik och skall ske långsamt och med stor försiktighet.

Det är inte tillåtet att använda gångbanan som parkeringsplats – det gäller speciellt hantverkare etc. Barnvagnar och cyklar kan då inte komma fram.
Sunt förnuft och svensk lag gäller :  https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf

Angående att alla parkeringar är gemensamma:

Förtydligande från Lantmäteriet:
Annestorp s:1-9 är belastade med servitut till förmån för gemensamhetsanläggningen Annestorp ga:19.
Detta är överordnat ägandet i Annestorp s:1-9.
Det är alltså vad som står i anläggningsbeslutet (akt 1481-92/62) för Annestorp ga:19 som gäller inom dessa områden (rödmarkerade i beslutet).

Länk till anläggningsbeslutet – se punkt 1.b samt karta:

Parkeringsanläggningen är gemensam!